Skip to content

Uchwała Nr XIX/169/2016

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Słubice.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Cmentarze komunalne przy ul. Sportowej w Słubicach oraz w miejscowościach: Golice, Lisów, Stare Biskupice oraz Rybocice są własnością Gminy Słubice.

2. W imieniu Gminy Słubice cmentarzami komunalnymi administruje Zarządca.

3. Biuro Zarządcy jest czynne w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00.

4. Dane dotyczące Zarządcy cmentarza (nazwa, adres, telefon) są umieszczane na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie cmentarzy.

§ 2. Na cmentarzach komunalnych w Słubicach i w Golicach znajdują się domy przedpogrzebowe.

§ 3. 1. Cmentarz komunalny w Słubicach otwarty jest codziennie:

1) w okresie od 1 kwietnia do 31października w godzinach od 700 do 2100,

2) w okresie od 01 listopada do 03 listopada całodobowo,

3) w pozostałym okresie w zależności od panujących warunków atmosferycznych, ale nie krócej niż od 700 do 1700.

2. Cmentarze komunalne w miejscowościach: Golice, Lisów, Stare Biskupice oraz Rybocice otwarte są codziennie, całą dobę.

§ 4. Załatwianie spraw związanych z pochówkiem zwłok na cmentarzach oraz innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w siedzibie Zarządcy w godzinach jego pracy.

§ 5. 1. Zarządca wskazuje lokalizację miejsc pochówku zachowując symetrię alejek i oszczędność powierzchni grzebalnej.

2. Wszelkie prace związane z pochówkiem oraz budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dni robocze w godz. 800 -1600 lub w innym terminie ustalonym z Zarządcą za jego zgodą.

3. Prace niezwiązane z pochówkiem muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się uroczystość pogrzebowa.

4. Zarządca prowadzi nadzór nad wykonaniem prac przez podmioty świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub budowlane.

5. Zarządca udostępnia domy przedpogrzebowe, o których mowa w § 2, do ceremonii pogrzebowych.

§ 6. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych dopuszcza się możliwość poruszania pojazdami mechanicznymi wyłącznie za zgodą Zarządcy.

2. Transport na terenie cmentarza może odbywać się przy użyciu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

§ 7. 1. Osoby przebywające na cmentarzach zobowiązane są do:

1) zachowania ciszy i powagi,

2) utrzymania ładu i porządku wokół grobów,

3) składowania śmieci, zeschłych wieńców i kwiatów, zużytych zniczy i innych odpadów w miejscach do tego przeznaczonych na terenie cmentarza.

2. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam,

2) składowania śmieci poza miejscami do tego wyznaczonymi,

3) utrudniania komunikacji między grobami, w tym ustawiania ławek, płotów lub innych urządzeń bez zgody Zarządcy,

4) zabudowy grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca pod grób,

5) sadzenia drzew i krzewów bez zgody Zarządcy,

§ 8. Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze korzystające z cmentarzy zobowiązane są do uiszczania opłat określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Słubicach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskie

 

Link do uchwały:

http://bip.slubice.pl/?a=8836